Nabídka produktů

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2a) Kupující je povinen si při převzetí zásilku řádně zkontrolovat a případné zjevné poškození uvést a popsat do přepravního protokolu dopravce či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od přepravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního protokolu přepravce nebo nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

2b) Skryté poškození zásilky (obsahu zásilky) je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s uvedením údajů: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (podací číslo), popis poškození zásilky a fotodokumentace škody (obal, zboží).

3. Uplatnění reklamace

3a) Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

3b) Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3c) Kupující při uplatnění práva z vadného plnění předloží prodávajícímu písemné oznámení, (reklamační list), které musí obsahovat nezbytné údaje:

 • Název (jméno) kupujícího
 • Místo podnikání
 • Název a množství reklamovaného zboží, katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, datum převzetí zboží
 • Popis vady zboží
 • Volbu práva z vadného plnění
 • Datum a podpis kupujícího

3d) Pokud kupující zvolí jiné právo z vadného plnění než je poskytnutí slevy z ceny zboží nebo služby, je povinen spolu s reklamačním listem předat i předmětné vadné zboží v reklamovaném množství.

4. Lhůta pro uplatnění práv

4a) Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo na neuznání reklamace.

4b) Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

4c) Zjevné vady je kupující povinen písemně oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při prohlídce zboží, po jeho doručení zjistit, jedná-li se o skryté vady, pak bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od doručení zboží. Prodávající rozumí termínem „bez zbytečného odkladu“ dobu 7 kalendářních dnů.

4d) Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

4e) Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

5. Práva z vadného plnění

5a) V případě podstatného porušení smlouvy, má kupující právo na:

- dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

- odstranění vady opravou věci,

- přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb,

- odstoupení od smlouvy v rozsahu vadného plnění

5b) Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

- odstranění vady opravou věci,

- přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služby

5c) Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží kupujícímu jen v případě, že vadu oznámí prodávajícímu ve lhůtách dle 4a) a 4c) tohoto reklamačního řádu a společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaným zboží dodá prodávajícímu. Uplatněné právo z vadného plnění nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

5d) Právo z vadného plnění je řádně uplatněno, pokud je vadné zboží dodáno prodávajícímu kompletní a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 3c).

6. Vyřízení reklamace

6a) Lhůta pro vyřízení práv z vadného plnění dodaného zboží je stanovena na 2 měsíce ode dne řádného uplatnění dle čl. 5d).

6b) Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7a) V případech neupravených tímto reklamačním řádem se vztah mezi prodávajícím a kupujícím bude řídit příslušným ustanovením Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

7b) Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 2. 2020