Nabídka produktů

Obchodní podmínky

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „PODMÍNKY“) a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto PODMÍNKY a reklamační řád platí i pro nákup v internetovém obchodě www.mpm-reklama.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mpm-reklama.cz je společnost MPM‑QUALITY v.o.s. se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 956.

1.2 Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká zasláním písemné objednávky (e-mailem, poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Kupní smlouva rovněž vzniká podpisem listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

1.3 Internetový obchod www.mpm-reklama.cz funguje jako velkoobchod a jako takový prodává pouze podnikatelským subjektům, ne koncovým spotřebitelům. Pro provedení registrace proto vyžadujeme jako povinné uvedení identifikačního čísla objednatele.

1.4 Tyto PODMÍNKY neplatí pro odběratele, se kterými je sepsána platná celoroční rámcová smlouva.

1.5 Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě, jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

1.6 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmto PODMÍNKAMI se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoníkem“).

2. POJMY

Prodávající - společnost MPM-QUALITY v.o.s. se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 956

Kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka – pro objednání zboží zašle kupující písemnou specifikaci zboží a množství e‑mailem, nebo vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně informace o nákladech s tímto spojených.

(dále společně jen jako „objednávka“).

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb závazně objednaných kupujícím.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

4.1 Pokud není písemně sjednána cena jiná, kupní cena zboží a služeb se řídí cenami a podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni přijetí závazné objednávky či sepsání kupní smlouvy. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není uvedeno jinak. K ceně služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku pro dané úkony a technologie.

4.2 Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží a dopravu ke kupujícímu, které jsou účtovány zvláštní položkou ve faktuře ve výši dle platného ceníku uvedeného v internetovém obchodě www.mpm-quality.cz . Při ceně zboží nad 4.000,- Kč bez DPH nebudou účtovány náklady na dopravu (poštovné). Při dodání zboží mimo území ČR bude doprava ke kupujícímu kalkulována individuálně.

4.3 Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak).

4.4 V ceně zboží je již zahrnut příspěvek na zajištění zpětného odběru a odstranění elektroodpadu.

4.5 Prodávající účtuje kupní cenu kupujícímu dle cen platných v době uskutečnění objednávky. Veškeré ceníky jsou uvedeny na internetových stránkách a internetovém obchodě www.mpm-quality.cz. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

5. DODACÍ LHŮTA

5.1 Dodací lhůta je určena stavem skladových zásob a rozsahem objednávky.

5.2 V případě, že předmětem plnění je dodání zboží se službou (potisk, laserové gravírování,…..) nebo pouze služba, je dodací lhůta stanovena dohodou a je uvedena v potvrzení objednávky a počíná plynout dnem následujícím po splnění níže uvedených podmínek:

a) grafické předlohy jsou odsouhlaseny kupujícím

b) zboží je skladem u prodávajícího

c)  v případě sjednané zálohy je tato připsána na účet prodávajícího

5.3 Kupující je povinen předat prodávajícímu kompletní grafické podklady do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4 Prodávající je povinen předat kupujícímu grafické předlohy k odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů ze strany kupujícího.

5.5 Prodávající se zavazuje, že v případě připomínkování grafické předlohy kupujícím zašle do 1 pracovního dne od zaslání připomínky kupujícímu opravenou grafiku k odsouhlasení.

5.6. Zboží se považuje za dodané v okamžiku předání prvnímu přepravci k přepravě v sídle prodávajícího. Doba přepravy se nezapočítává do dodací lhůty.

5.7 Kupující může s prodávajícím dohodnout expresní dodací lhůtu. V tomto případě pak kupující uhradí expresní přirážku ve výši stanovené platným ceníkem.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující se s prodávajícím dohodnou na některé z těchto variant způsobu dodání zboží v ČR:

 1. Osobní převzetí v provozovně prodávajícího na adrese: Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
 2. Doručení přepravní společností (PPL, Česká pošta, DPD,….) V případě nepřevzetí zásilky kupujícím a opětovného zaslání zboží si prodávající vyhrazuje právo na účtování navýšeného poštovného.
 3. Za nadměrné a specifické velikosti balíku účtujeme poštovné individuálně. Na takové zásilky se nevztahuje doprava zdarma.

6.2 Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6.3 Zboží se považuje za dodané v okamžiku jeho předání prvnímu přepravci k přepravě v místě provozovny prodávajícího nebo jeho osobním převzetím v provozovně prodávajícího.

6.4 Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem osobního předání zboží nebo předání přepravci v místě v provozovně prodávajícího. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede tuto informaci kupující do předávacího protokolu přepravce.

6.5 O odeslání zásilky je kupující informován e-mailem. V případě osobního odběru bude prodávající e-mailem informovat kupujícího o možném termínu vyzvednutí.

6.6 V případě, že bude nutné objednávku rozdělit do více balíků (balík přesáhne velikost 50 cm nebo hmotnost 10 kg), může být účtováno další poštovné.

6.7. Objednávky do 999 Kč včetně jsou navíc zpoplatněny expedičním poplatkem ve výši 82 Kč bez DPH.

6.8 Na křehké zboží zasílané Českou poštou při výběru jiné varianty než „Česká pošta - Balík Do Ruky – Křehké“ nelze uplatnit reklamaci v případě rozbití či poškození obsahu zásilky. Pokud byla zásilka zaslaná jako křehké poškozena, je nezbytné reklamaci nahlásit poště do 2 dnů a poškozenou zásilku včetně obsahu zanést na poštu.

6.9 Reklamace či vady zboží nebo jeho poškození způsobené přepravou je nutné hlásit nejpozději do 2 dnů po převzetí zásilky. Na pozdě ohlášené reklamace nebude brán zřetel.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení zboží jakož i event. přirážek a DPH.

7.2. Kupující se s prodávajícím dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

 1. platba v hotovosti při předání zboží v provozovně prodávajícího.
 2. dobírkou při předání zboží kupujícímu přepravcem
 3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím
 4. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží
 5. platba kartou online.

Objednávka zboží v hodnotě nižší než 1 500,- Kč bez DPH bude vyřízena způsobem dle 7.2 a., b., d. nebo e.

7.3 Kupní cena za zboží a poskytnuté služby je splatná do data uvedeného na daňovém dokladu. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na daňovém dokladu.

7.4 Při dodávkách zboží a služeb je prodávající oprávněn požadovat zálohu až do výše 100% z celkové částky. Prodávající vystaví k uhrazené záloze daňový doklad.

7.5 V případě, že kupující neplní své závazky prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn jednostranně změnit způsob platby za zboží, odebrat odběrateli cenové výhody, případně jednostranně odstoupit od smlouvy bez výpovědní doby a jakékoliv finanční náhrady.

7.6 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

7.7 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7.8 Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto PODMÍNKÁCH, nemá-li s prodávajícím písemně sjednány platební podmínky individuální.

7.9 Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči společnosti MPM‑QUALITY v. o. s. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží, pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Při variantě C dle čl. 7.2 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy, dále v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených zejména v § 1977, 1978, 2002 Občanského zákoníku.

9.2 V případě odstoupení kupujícího od potvrzené objednávky se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku ve výši 50% ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10-ti dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemně a musí zde být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

9.4 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě či faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupující se tímto vzdává nároku na náhradu případné náhrady škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i e-mailem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

9.5 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Množstevní rozdíly v rozmezí ± 2% se u kancelářských potřeb nepředstavují vadu zboží, a proto se na ně nevztahuje reklamace, včetně reklamace vad.

10.2 Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

10.3. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10% oproti rozměrům dodávaného zboží nebo jeho částí.

10.4 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

10.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace) věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

10.6 Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že zboží je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.7 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při prohlídce zboží po jeho doručení zjistit, jedná-li se o skryté vady pak bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od doručení zboží. Prodávající rozumí termínem „bez zbytečného odkladu“ dobu 7 kalendářních dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

10.8 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Tyto musí být prodávajícímu oznámeny do 7 dnů od doručení zboží.

10.9 Dodá-li kupující vlastní zboží k provedení služeb, odpovídá prodávající za ztrátu či škodu na tomto zboží pouze do výše ceny služby. Z náhrady škody je vyloučena náhrada škody v podobě ušlého zisku kupujícího.

10.10 Prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním dodaného zboží.

10.11 Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

10.12 Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % –15 % proti původnímu zadání.

10.13 Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

11.2 Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.

11.3 Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

11.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

12.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@mpm-quality.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které stížnost zaslal.

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

13.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito PODMÍNKAMI a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

13.4 Tyto PODMÍNKY a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

13.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

13.6 Tyto PODMÍNKY, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

13.7 V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícími bude řídit ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy a v případě sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

Ve Frýdku-Místku dne 1. 2. 2020