Nabídka produktů

Obchodní podmínky

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „PODMÍNKY“) a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.mpm-reklama.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mpm-reklama.cz je společnost MPM-QUALITY v.o.s. se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 956.

1.2. Internetovém obchod www.mpm-reklama.cz funguje jako velkoobchod a jako takový prodává pouze podnikatelským subjektům, ne koncovým spotřebitelům. Pro provedení registrace proto vyžadujeme jako povinné uvedení identifikačního čísla objednatele tak, jak je vedeno v Obchodním rejstříku.

1.3 Tyto PODMÍNKY neplatí pro odběratele, se kterými je sepsána platná celoroční rámcová smlouva.

1.4 Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a kupujícím neupravené těmto PODMÍNKAMI se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoníkem“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.).

2. POJMY

Prodávající - společnost MPM-QUALITY v.o.s. se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 956

Spotřebitel - každý člověk (tj. pouze fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (tady s Prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

Kupující-spotřebitel – kupující vystupující při uzavření kupní smlouvy s prodávajícím v pozici spotřebitele

Kupující – tento pojem zahrnuje jak kupujícího-spotřebitele, tak kupujícího vystupujícího při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti.

Objednávka – Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb závazně objednaných kupujícím.

3.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.3 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

4.1 Pokud není písemně sjednána cena jiná, kupní cena zboží a služeb se řídí cenami a event. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni přijetí závazné objednávky. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH.

4.2 Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží a dopravu ke kupujícímu, které jsou účtovány ve faktuře zvlášť ve výši 1% z ceny zboží (minimálně však 50,-Kč). Při ceně zboží nad 3.000,- Kč bez DPH nebudou účtovány náklady na dopravu (poštovné).

4.3 Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.

4.4 V ceně zboží je již zahrnut příspěvek na zajištění zpětného odběru a odstranění elektroodpadu.

4.5 K ceně služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku pro dané úkony a technologie.

4.6 Prodávající účtuje kupní cenu kupujícímu dle cen platných v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

5. DODACÍ LHŮTA

5.1 Dodací lhůta je určena stavem skladových zásob a rozsahem objednávky.

5.2 U zakázky s grafickou úpravou či jinou službou počíná dodací lhůta plynout dnem předání úplných podkladů.

5.3 Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

5.4 Kupující může s prodávajícím dohodnout expresní dodací lhůtu. V tomto případě pak kupující uhradí expresní přirážku ve smyslu čl.4 bod 4.5. PODMÍNEK ve výši stanovené platným ceníkem.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující se s prodávajícím dohodnou na některé z těchto variant způsobu dodání zboží v ČR:

  1. osobní převzetí v provozovně prodávajícího na adrese: Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
  2. doručení přepravní společností (PPL, Česká pošta, DPD,….) V případě nepřevzetí zásilky kupujícím a opětovného zaslání zboží si prodávající vyhrazuje právo na účtování navýšeného poštovného.

6.2 Zboží se považuje za dodané v okamžiku převzetí v místě dodání určeném kupujícím.

6.3 Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6.4 O odeslání zásilky je kupující informován e-mailem. V případě osobního odběru bude prodávající e-mailem informovat kupujícího o možném termínu vyzvednutí.

6.5 V případě, že bude nutné objednávku s variantou dopravy „Česká pošta - Balík Do Ruky – Křehké“ rozdělit do více balíků (balík přesáhne velikost 50 cm nebo hmotnost 10 kg), může být účtováno další poštovné. 

6.6 Na křehké zboží zasílané Českou poštou při výběru jiné varianty než „Česká pošta - Balík Do Ruky – Křehké“, v případě rozbití či poškození obsahu zásilky, nelze uplatnit reklamace. Pokud byla poškozena zásilka zaslaná jako křehké, je nezbytné reklmaci nahlásit poště do 2 dnů a poškozenou zásilku včetně obsahu zanést na poštu.

6.7 Reklamace či vady zboží nebo jeho poškození způsobené přepravou je nutné hlásit nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky. Na pozdě ohlášené reklamace nebude brán zřetel.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení zboží jakož i event. přirážek a DPH.

7.2. Kupující se s prodávajícím dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

  1. platba v hotovosti při předání zboží v provozovně prodávajícího.
  2. dobírkou při předání zboží kupujícímu přepravcem
  3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím
  4. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží

Objednávka zboží v hodnotě nižší než 1 500,- Kč bez DPH bude vyřízena způsobem dle 7.2.a., b. nebo d.

7.3 Kupní cena za zboží a poskytnuté služby je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu.

7.4 Při dodávkách zboží, které jednorázově přesahují celkovou částku 100.000,- Kč bez DPH, bude prodávající požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky. Prodávající vystaví fakturu na platbu předem v den přijetí objednávky.

7.5 V případě, že kupující neplní své závazky prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn jednostranně změnit způsob platby za zboží, odebrat odběrateli cenové výhody, případně jednostranně odstoupit od smlouvy bez výpovědní doby a jakékoliv finanční náhrady. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího – spotřebitele.

7.6 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

7.7 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7.8 Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto PODMÍNKÁCH, nemá-li s prodávajícím písemně sjednány platební podmínky individuální.

7.9 Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči společnosti MPM-QUALITY v. o. s. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží, pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Při variantě C dle čl. 7.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy, dále v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených zejména v § 1977, 1978, 2002 Občanského zákoníku.

9.2 V případě odstoupení kupujícího od potvrzené objednávky (vyjma případu dle čl.9.3.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku ve výši 50% ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10-ti dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího – spotřebitele.

9.3 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě či faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupující se tímto vzdává nároku na náhradu případné náhrady škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i e-mailem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

9.4 V případě odstoupení kupujícího od smlouvy (mimo odstoupení dle čl. 10 PODMÍNEK) vrátí prodávající kupujícímu peníze ve lhůtě do 30 dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím. Peníze budou kupujícímu zaslány inkasní složenkou nebo na jím uvedený bankovní účet.

9.5 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

10.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupující-spotřebitele.

10.2 Kupující-spotřebitel má právo dle § 1829 Občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká kupujícímu-spotřebiteli i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem na provozovně prodávajícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den lhůty.

10.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslaným na adresu Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, nebo e-mailem obchod@mpm-quality.cz). Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy: odstoupení od smlouvy (PDF).

10.4 Pokud kupující-spotřebitel od smlouvy odstoupí, je povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, předat zpět prodávajícímu osobně na prodejně na adrese Příborská 1473, Frýdek-Místek, nebo je zaslat na adresu MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek.

10.5 Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel.

10.6 V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu peníze za zboží, a to na bankovní účet kupujícího-spotřebitele, ze kterého byly zaslány prodávajícímu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět prodávajícímu (případně než kupující prokáže, že vracené zboží již bylo prodávajícímu odesláno).

10.7 Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1 Množstevní rozdíly v rozmezí ± 2% se u kancelářských potřeb nepředstavují vadu zboží, a proto se na ně nevztahuje reklamace, včetně reklamace vad.

11.2 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

11.3 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace) věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

11.4 Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že zboží je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

11.5 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při prohlídce zboží po jeho doručení zjistit, jedná-li se o skryté vady pak bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po doručení zboží. Prodávající rozumí termínem „bez zbytečného odkladu“ dobu 7 kalendářních dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

11.6 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Tyto musí být prodávajícímu oznámeny do 7-mi dnů od doručení zboží.

11.7 Dodá-li kupující vlastní zboží k provedení technologií, odpovídá prodávající za ztrátu či škodu na tomto zboží pouze do výše ceny služby. Z náhrady škody je vyloučena náhrada škody v podobě ušlého zisku kupujícího.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

12.2 Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.

12.3 Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

12.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

13.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@mpm-quality.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které stížnost zaslal.

13.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito PODMÍNKAMI a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

14.4 Tyto PODMÍNKY a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

14.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

14.6 Tyto PODMÍNKY, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

14.7 V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícími bude řídit ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 21.09.2015