Ponuka produktov

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

• ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

• ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

• chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. Uplynutím životnosti),

• je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

• chyba vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

2. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí zásielky

2a) Kupujúci je povinný  pri prevzatí zásielku riadne skontrolovať a prípadné zjavné poškodenia uviesť a popísať do prepravného protokolu dopravcu či zápisu o škode. Kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať, ak je zásielka zjavne poškodená. V prípade, že kupujúci neuvedie zjavné poškodenia zásielky do prepravného protokolu prepravcu alebo nebude spísaný zápis o škode, má sa za to, že zásielka bola prevzatá kupujúcim zjavne nepoškodená.

2b) Skryté poškodenie zásielky (obsahu zásielky) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky a to písomnou formou predávajúcemu s uvedením údajov: meno a adresa kupujúceho, identifikačné číslo zásielky (podacie číslo), popis poškodenia zásielky a fotodokumentácia škody (obal, tovar).

3. Uplatnenie reklamácie

3a) Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.

3b) Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

3c) Kupujúci pri uplatnení práva z chybného plnenia predloží predávajúcemu písomné oznámenie, (reklamačný list), ktoré musí obsahovať potrebné údaje:

• Názov (meno) kupujúceho.

• Miesto podnikania.

• Názov a množstvo reklamovaného tovaru, katalógové číslo, číslo faktúry a dodacieho listu predávajúceho, cenu za jednotku, dátum prevzatia tovaru

• Popis vady tovaru

• Voľbu práva z chybného plnenia

• Dátum a podpis kupujúceho.

3d) Ak kupujúci zvolí iné právo z chybného plnenia než je poskytnutie zľavy z ceny tovaru alebo služby, je povinný spolu s reklamačným listom odovzdať aj predmetný chybný tovar v reklamovanom množstve.

4. Lehota na uplatnenie práv

4a) Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo na neuznanie reklamácie.

4b) Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

4c) Zjavné vady je kupujúci povinný písomne ​​oznámiť, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri prehliadke tovaru, po jeho doručení zistiť. Ak ide o skryté vady, potom bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosť zistiť, najneskôr však do 6 mesiacov od doručenia tovaru. Predávajúci rozumie termínom "bez zbytočného odkladu" dobu 7 kalendárnych dní.

4d) Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia.

4e) Lehotu k uplatneniu práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

5. Práva z chybného plnenia.

5a) V prípade podstatného porušenia zmluvy, má kupujúci právo na:

- dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

- odstránenie chyby opravou veci,

- primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo služieb,

- odstúpenie od zmluvy v rozsahu vadného plnenia.

5b) Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na:

- odstránenie chyby opravou veci,

- primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo služby.

5c) Voľba medzi vyššie uvedenými právami z chybného plnenia náleží kupujúcemu iba v prípade, že vadu oznámi predávajúcemu v lehotách podľa 4a) a 4c) tohto reklamačného poriadku a spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s chybným tovarom v reklamovaným tovar dodá predávajúcemu. Uplatnené právo z chybného plnenia nemožno bez súhlasu predávajúceho meniť.

5d) Právo z chybného plnenia je riadne uplatnené, ak je chybný tovar dodaný predávajúcemu kompletný a sú písomne ​​oznámené všetky údaje uvedené v čl. 3c).

6. Vybavenie reklamácie

6a) Lehota pre vybavenie práv z chybného plnenia dodaného tovaru je stanovená na 2 mesiace odo dňa riadneho uplatnenia podľa čl. 5d).

6b) Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

7. Záverečné ustanovenia

7a) V prípadoch neupravených týmto reklamačným poriadkom sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim bude riadiť príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

7b) Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.2.2020