Ponuka produktov

Obchodné podmienky

1. OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "PODMIENKY") a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Tieto PODMIENKY a reklamačný poriadok platí aj pre nákup v internetovom obchode www.mpm-reklama.cz/sk. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mpm-reklama.cz/sk je spoločnosť MPM QUALITY s.r.o., so sídlom Legionárska 618, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka 13522/R.

1.2 Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká zaslaním písomnej objednávky (e-mailom, poštou) kupujúceho predávajúcemu a písomným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim (e-mailom, poštou), ak bolo toto dohodnuté rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim alebo prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim pri predaji tovaru v e-shope. Kúpna zmluva tiež vzniká podpisom listiny označenej ako kúpna zmluva a podpísanej oboma zmluvnými stranami. Prijatie objednávky kupujúceho predávajúcim pri predaji tovaru v e-shope, zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

1.3 Internetový obchod www.mpm-reklama.cz/sk funguje ako veľkoobchod a ako taký predáva iba podnikateľským subjektom, nie koncovým spotrebiteľom. Pre vykonanie registrácie preto vyžadujeme ako povinné uvedenie platného identifikačného čísla objednávateľa – IČO. Pod pojmom kupujúci v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie výlučne právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

1.4 Tieto podmienky neplatia pre kupujúcich, s ktorými je vyhotovená platná rámcová zmluva.

1.5 Kupujúci súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú rokovania urobené v elektronickej podobe, akokoľvek spochybňovať alebo vyhlasovať za neplatné iba preto, že rokovanie bolo urobené v elektronickej podobe.

1.6 Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmto PODMIENKAMI sa riadia Zákonom  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2. POJMY

Predávajúci - spoločnosť MPM QUALITY s.r.o., so sídlom Legionárska 618, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka 13522/R.

IČO : 36326283, IČ DPH : SK2021699405

Kupujúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávka - pre objednanie tovaru zašle kupujúci písomnú špecifikáciu tovaru a množstvo

e-mailom, alebo vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

• objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

• údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru vrátane informácie o nákladoch s tým spojenými.

(Ďalej spoločne len ako "objednávka").

3. PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom plnenia je dodávka tovaru a služieb záväzne objednaných kupujúcim.

4. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

4.1 Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnutá cena iná, kúpna cena tovaru a služieb sa riadi cenami a podmienkami uvedenými v cenníku platnom ku dňu prijatia záväznej objednávky, či spísanie kúpnej zmluvy. Tieto ceny sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. K cene služieb sa pripočítavajú prirážky uvedené v platnom cenníku pre dané úkony a technológie.

4.2 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru a dopravu ku kupujúcemu, ktoré môžu byť účtované samostatnou položkou vo faktúre vo výške podľa platného cenníka uvedeného v internetovom obchode www.mpm-quality.cz/sk. Pri cene tovaru nad 100 € bez DPH nebudú účtované náklady na dopravu (poštovné). Výnimkou môže byť preprava tovaru, ktorý vyžaduje špeciálny druh prepravy, napríklad tovar krehký, alebo neštandardných rozmerov. Pri dodaní tovaru mimo územia SR bude doprava ku kupujúcemu kalkulovaná individuálne.

4.3 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak).

4.4 V cene tovaru je už zahrnutý príspevok na zabezpečenie spätného odberu a odstránenie elektro-odpadu.

4.5 Predávajúci účtuje kúpnu cenu kupujúcemu podľa cien platných v čase uskutočnenia objednávky. Všetky cenníky sú uvedené na internetových stránkach a internetovom obchode www.mpm-reklama.cz/sk . Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúcou informáciou pri výrobku inak.

5. DODACIA LEHOTA

5.1 Dodacia lehota je určená stavom skladových zásob a rozsahom objednávky.

5.2 V prípade, že predmetom plnenia je dodanie tovaru so službou (potlač, laserové gravírovanie, ...) alebo iba služba, je dodacia lehota stanovená dohodou a je uvedená v potvrdení objednávky a začína plynúť dňom nasledujúcim po splnení týchto podmienok:

a) grafické predlohy sú odsúhlasené kupujúcim,

b) tovar je na sklade u predávajúceho,

c) v prípade dohodnutej zálohy je táto pripísaná na účet predávajúceho,

5.3 Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu kompletné grafické podklady do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.4 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu grafické predlohy na odsúhlasenie najneskôr do 3 pracovných dní od získania kompletných podkladov zo strany kupujúceho.

5.5 Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade pripomienkovania grafickej predlohy, kupujúcim zašle do 1 pracovného dňa od zaslania pripomienky kupujúcemu opravenú grafiku k odsúhlaseniu.

5.6. Tovar sa považuje za dodaný v okamihu odovzdania prvému prepravcovi na prepravu v sídle predávajúceho, alebo prevádzky, či skladu odkiaľ je zásielka distribuovaná. Doba prepravy sa nezapočítava do dodacej lehoty.

5.7 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V takom prípade kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške stanovenej platným cenníkom.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodnú na niektorom z týchto variantov spôsobu dodania tovaru v SR:

a. osobné prevzatie v prevádzke predávajúceho na adrese: Legionárska 618, 911 01  Trenčín

b. doručenie prepravnou spoločnosťou (GLS, Slovenská pošta, Česká pošta... ) V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim a opätovného zaslania tovaru, si predávajúci vyhradzuje právo na účtovanie zvýšeného poštovného.

c. za nadmerné a špecifické veľkosti balíkov, účtujeme poštovné individuálne. Na takéto zásielky sa nevzťahuje doprava zdarma.

6.2 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6.3 Tovar sa považuje za dodaný v okamihu jeho odovzdania prvému prepravcovi na prepravu v mieste prevádzky predávajúceho, alebo jeho osobným prevzatím v prevádzke predávajúceho.

6.4 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom osobného odovzdania tovaru, alebo odovzdanie prepravcovi v mieste prevádzky predávajúceho. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný starostlivo skontrolovať neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že je obal poškodený, uvedie túto informáciu kupujúci do preberacieho protokolu prepravcu.

6.5 O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom. V prípade osobného odberu bude predávajúci e-mailom informovať kupujúceho o možnom termíne vyzdvihnutia.

6.6 V prípade, že bude potrebné objednávku s variantom dopravy "Česká / Slovenská pošta – KREHKÉ“ rozdeliť do viacerých balíkov (balík prekročí veľkosť 50 cm, alebo hmotnosť 10 kg), môže byť účtované ďalšie poštovné.

6.7 Na krehký tovar zasielaný iným variantom prepravy  ako "Česká / Slovenská pošta – KREHKÉ“, nie je možné uplatniť reklamáciu v prípade rozbitia či poškodenia obsahu zásielky. Ak bola zásielka zaslaná poštou (nie špedíciou) ako  poškodená, je nevyhnutné reklamáciu nahlásiť pošte do 2 dní a poškodenú zásielku vrátane obsahu zaniesť na poštu.

6.8 Reklamácia či vady tovaru, alebo jeho poškodenie spôsobené prepravou je nutné hlásiť najneskôr do 2 dní po prevzatí zásielky. Na neskoro ohlásené reklamácie nebude braný ohľad.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, ​​nákladov na balenie tovaru ako aj event. prirážok a DPH.

7.2. Kupujúci sa s predávajúcim dohodnú na niektorom z týchto variantov spôsobu úhrady:

a. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho,

b. dobierkou pri odovzdaní tovaru kupujúcemu prepravcom,

c. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe daňového dokladu

vystaveného predávajúcim,

d. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

e. platba kartou on-line.

Objednávka tovaru v hodnote nižšej ako 50 € bez DPH bude vybavená spôsobom podľa 7.2.a., b., d. alebo e.

7.3 Kúpna cena za tovar a poskytnuté služby je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho uvedeného na daňovom doklade.

7.4 Pri dodávkach tovaru a služieb je predávajúci oprávnený požadovať zálohu až do výšky 100% z celkovej sumy. Predávajúci vystaví k uhradenej zálohe daňový doklad.

7.5 V prípade, že kupujúci neplní svoje záväzky predávajúcemu riadne a včas, je predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť spôsob platby za tovar, odobrať kupujúcemu cenové výhody, prípadne jednostranne odstúpiť od zmluvy a akejkoľvek finančnej náhrady.

7.6 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

7.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

7.8 Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči predávajúcemu podľa pravidiel stanovených v týchto PODMIENKACH, ak nemá s predávajúcim písomne ​​dohodnuté individuálne platobné podmienky.

7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti MPM QUALITY s.r.o. neuhradené záväzky po splatnosti, alebo také záväzky opakovane v minulosti mal, platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Ak kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si predávajúci právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči predávajúcemu uhradí. V takom prípade nepôjde o omeškanie zo strany predávajúceho.

8. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 . V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v zmysle čl. 7.2 bod C je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou zálohy, ďalej v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy alebo v prípadoch stanovených najmä v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka

9.2 V prípade odstúpenia kupujúceho od potvrdenej objednávky sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné v zmysle § 355 a nasl. Obchodného  zákonníka vo výške 50% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10-tich dní po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne a riadne doručené druhej zmluvnej strane.

9.4 Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste či faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúci sa týmto vzdáva nároku na náhradu, prípadne náhradu škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne ​​(aj e-mailom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Ak tak neurobí, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstupuje a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nedodané položky tovaru zo zákazky.

9.5 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote splatnosti sa považuje za hrubé porušenie kúpnej zmluvy. 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 Kvantitatívne rozdiely pri dodaní tovaru v rozmedzí ± 2%  v sortimente kancelárskych potrieb alebo reklamných predmetov nepredstavujú vadu tovaru, teda rozdiel pri dodaní  nezakladá dôvod na reklamáciu, vrátane reklamácie chýb.

10.2 Fotografie jednotlivých predmetov majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia.

10.3. Pre katalógové rozmery tovaru, jeho častí alebo rozmery vzorky alebo jej časti je prípustná odchýlka 10% oproti rozmerom dodávaného tovaru alebo jeho častí.

10.4 Pre uplatnenie zodpovednosti za vady platí pre zmluvné strany záručná doba 6 mesiacov.

10.4 Pre uplatnenie zodpovednosti za vady sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia  všeobecných obchodných podmienok. Vzhľadom na osobitnú úpravu zodpovednosti za vady vo všeobecných obchodných podmienkach sa na zodpovednosť za vady nevzťahujú ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

10.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 2 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie) vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

10.6 Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že tovar je bez chýb, a ďalej že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

10.7 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne ​​oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri prehliadke tovaru po jeho doručení zistiť, ak ide o skryté chyby bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 6 mesiacov od doručenia tovaru. Predávajúci rozumie termínom "bez zbytočného odkladu" dobu 7 kalendárnych dní. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

10.8 Kvantitatívne rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby. Tieto musia byť predávajúcemu oznámené do 7 dní od doručenia tovaru.

10.9 Ak dodá kupujúci vlastný tovar na vykonanie služieb, zodpovedá predávajúci za stratu či škodu na tomto tovare len do výšky ceny služby. Z náhrady škody je vylúčená náhrada škody v podobe ušlého zisku kupujúceho.

10.10 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním dodaného tovaru.

10.11 Za vadu dodaného tovaru sa nepovažuje rozdielna sýtosť farby alebo odtieň farby medzi skutočne dodaným tovarom a farbou podľa katalógu alebo vzorky.

10.12 Výsledná farebnosť potlače sa môže líšt od pôvodne zadaného odtieňa farby. V závislosti od podkladu, na ktorý sa tlač vykonáva, použitej technológie pri tlači alebo na zvolenom odtieni, môže byť tento rozdiel 0% -15% proti pôvodnému zadaniu.

10.13 Uplatňovanie práv z chybného plnenia dodaného tovaru sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, s ktorým sa kupujúci zoznámil pred uzavretím zmluvy.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb. v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

11.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z databázy predávajúceho a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

11.3 Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre potrebu predávajúceho a nebudú poskytnuté iným subjektom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručenie tovaru.

11.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

12.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito PODMIENKAMI a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

12.3 Tieto PODMIENKY a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

12.4 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

12.5 Tieto PODMIENKY, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

12.6 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcimi bude riadiť Zákonom č. 513/1991 Zb. a nasl. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov a v prípade sporu bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.

V Trenčíne dňa 1.2.2020