Oferta produktów

Warunki reklamacji

1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

2. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego towaru.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:

  • w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,
  • w terminie siedmiu dni roboczych pod względem jakościowym,
  • w terminie sześciu miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie siedmiu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

4. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie (przez co należy rozumieć przesłanie zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) z podaniem:

  • tytułu zgłoszenia „REKLAMACJA”,
  • danych klienta,
  • danych towaru, którego dotyczy reklamacja (kod, nazwa), jego (reklamowanej) ilości, opisu (przyczyny) reklamacji,

5. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z MPM-Quality sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia dostawcę do odmowy przyjęcia wysyłki.

6. Po upływie terminów określonych w punkcie 3, wygasają̨ uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Odpowiedź dostawcy na zgłoszenie reklamacji nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:

a. towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 3;

b. towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność towaru.

c. jakość towaru jest zgodna z wzorami towarów dostępnymi w MPM-Quality w chwili składania zamówienia przez klienta;

d. Klient uszkodził towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w towar niezgodnie z przeznaczaniem;

e. wada dotyczy towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne zamówienie, jeżeli towar jest zgodny z treścią zamówienia i umowy.

f. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3;

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez dostawcę:

a. dokona wg swego wyboru i na swój koszt naprawy lub wymiany towaru na nowy;

b. jeżeli naprawa lub wymiana towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) MPM-Quality wystawi klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci klientowi wartość brutto wadliwego towaru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podpisanej przez klienta faktury VAT korygującej.

10. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za towar.

11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których klienci dokonywali zakupu towaru, ewentualnie, którym odsprzedali towary nabyte u dostawcy

12. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania towaru. Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich (w tym także swoich własnych kontrahentów i klientów),którym przekazuje towary nabyte w MPM-Quality; w szczególności klient zobowiązuje się, że w przypadku przekazywania towarów, będzie to robił zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi. W razie jakichkolwiek wątpliwości tym zakresie, klient powinien je uwzględnić w relacjach z dostawcą na etapie składania i formułowania treści zamówienia. Klient jest w szczególności zobowiązany do tego, aby przed złożeniem zamówienia ustalić obowiązujące go przepisy prawa oraz uwarunkowania prawne i inne dotyczące planowanego sposobu wykorzystania towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności dostawcy wynikające z niniejszych warunków reklamacji.

13. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości odbiorca

14. MPM-Quality ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru ograniczoną do wartości wadliwego towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do klienta.

15. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach itp. mogą różnić się od gwarancji, którą oferuje dostawca

16. Ograniczenia odpowiedzialności dostawcy określone w niniejszych warunkach reklamacji, w tym także wyłączenie odpowiedzialności MPM-Quality w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17. Powyższe warunki obowiązują od 3.02.2020 r.